Odstąpienie od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy

Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy.

Termin na odstąpienie od umowy

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni:

  • od dnia, w którym Konsument objął rzecz w posiadanie
  • a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, od dnia, w którym Konsument objął w posiadanie ostatnią rzecz,
  • a w przypadku umowy obejmującej świadczenie usługi, od dnia zawarcia umowy.

Bieg terminu do odstąpienia od umowy

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą. Konsument jest obowiązany zwrócić rzecz Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Sprzedawca jest obowiązany zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, niezwłocznie, a nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

[plik do pobrania]

Wyłączenia od prawa do odstąpienia od umowy

do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

  • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia usługi o utracie prawa do odstąpienia od umowy po jej pełnym wykonaniu,
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub higieny,
  • w której>przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, na które sprzedawca nie ma wpływu,
  • o świadczeniach polegających na grze losowej lub zakładzie wzajemnym.

Dodatkowe informacje

Więcej informacji na temat odstąpienia od umowy można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl/prawo-odstapienia-od-umowy/terminy-odstapienie/.