Informacja na temat przetwarzania danych osobowych.

Dotyczy Państwa danych osobowych i realizuje wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej jako: „RODO”) 

 1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Mebelpłyt sp. z o.o. przy ul. Młodzianowskiej 73A, 26-612 Radom, numer NIP: 9481206888,  numer REGON: 526318769, numer KRS: 0001056560; (zwany dalej Administratorem), operator sklepu internetowego pod adresem www.mebelplyt.pl, (dalej „mebelplyt.pl”).
  1. W zależności od udzielonych przez Państwa zgód i istniejących obowiązków prawnych, Państwa dane mogą być przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a,  b) c) i f) RODO w celu zawarcia i wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do: - umożliwienia świadczenia usług oraz dokonywania transakcji drogą elektroniczną za usługi i towary w mebelplyt.pl; - zakładania i zarządzania Twoim kontem, a także do zapewnienia jego obsługi, oraz rozwiązywania ewentualnych problemów technicznych z nim związanych; - obsługi ewentualnych reklamacji oraz zwrotów; - obsługi Twoich zgłoszeń; - kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.
  2. Dodatkowo, jesteśmy zobligowani do przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych. Przetwarzamy również Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu mebelplyt.pl, którym jest:
   • monitorowanie Twojej aktywności na mebelplyt.pl;
   • dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Ciebie treściami, dostosowywania kategorii ofert lub poszczególnych ofert w ustawieniach mebelplyt.pl.pl;
   • prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług i towarów mebelplyt.pl.pl, kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą - przez e- mail oraz telefon;
   • zapewnienie obsługi usług płatniczych;
   • zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną;
   • monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników;
   • organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;
   • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
   • prowadzenie analiz statystycznych;
   • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych.
  3. Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:
   • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;
   • organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;
  4. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.
 2. Administrator dokonuje zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w szczególności dokonuje ich profilowania (tj. wykorzystania danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących osoby fizycznej w celu spersonalizowania oferty dla Państwa oczekiwań)
 3. Podanie przez Państwa danych jest:
  1. dobrowolne ale niezbędne w celu zawarcia i wykonania,
  2. całkowicie dobrowolne w zakresie ich przetwarzania w celu marketingowym.
 4. Przysługuje Państwu także prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu marketingowym.
 5. Państwa dane są przetwarzane przez administratora dla poszczególnych celów odpowiednio z upływem terminu:
  1. wymaganego przepisem prawa, w szczególności prawa cywilnego i podatkowego
  2. istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora,
  3. przedawnienia wszelkich roszczeń z tytułu zawartej umowy świadczenia usług przez Administratora,
  4. obowiązywania udzielonej przez Państwa zgody.
 6. Administrator może udostępniać Państwa dane osobowe wyłącznie:
  1. Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
  2. Podmiotom upoważnionym przez administratora wyłącznie w interesie administratora i na jego rzecz na podstawie zawartej umowy i w granicach tam określonych, w szczególności zewnętrznym dostawcom usług,
  3. Innym podmiotom na podstawie wyraźnie udzielonej przez Państwa zgody.
 7. Państwa dane osobowe będą przekazywane przez Administratora do państw trzecich lub podmiotów posiadających siedzibę na terenie państw obcych.
 8. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, poprawiania danych lub ich przenoszenia, a także wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych, żądania usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania. Mają Państwo także prawo wycofania zgody w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie oparte na tej zgodzie przed dniem jej wycofania.
 9. W razie wątpliwości dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora danych mogą Państwo skontaktować się z Administratorem poprzez adres e- mail: sklep@mebelplyt.pl
 10. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.