Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 2. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 3. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://mebelplyt.pl/content/3-regulamin,
 4. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://mebelplyt.pl,
 5. Sprzedawca –

  Mebelpłyt sp. z o.o.

  ul. Młodzianowska 73A
  
26-612 Radom

  biuro@mebelplyt.pl

  o numerze NIP: 9482641534, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0001056560 przez SĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO.
Kapitał zakładowy: 5100 zł.

Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupujących usługi drogą elektroniczną. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronach Sklepu.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.
 3. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
  1. dostęp do Internetu,
  2. standardowy system operacyjny,
  3. standardowa przeglądarka internetowa,
  4. posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 4. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.
 5. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych
  w Sklepie.
 6. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.

Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.
 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie. Złożenie zamówienia możliwe jest bez konieczności założenia konta w Sklepie.
 3. Jeżeli Kupujący zdecyduje się założyć konto w Sklepie, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego również usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w Sklepie.
 4. W koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.
 5. Założenie konta w Sklepie odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie, za pomocą automatycznego mechanizmu Sklepu, formularza rejestracyjnego. Z chwilą przesłania formularza rejestracyjnego, między Kupującym a Sprzedawcą zawierana jest umowa o prowadzenie konta w Sklepie. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, a Kupujący może tę umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym w każdej chwili, usuwając konto.
 6. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży zawierane za pośrednictwem Sklepu
 7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 8. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 9. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail sklep@mebelplyt.pl W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

Składanie zamówienia

 1. Kupujący może złożyć zamówienie jako zarejestrowany klient albo jako gość.
 2. Zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który posiada konto w Sklepie. Kupujący może założyć konto z poziomu zakładki „Moje Konto” lub w trakcie składania zamówienia.
 3. W celu złożenia zamówienia, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:
  1. wybrać produkt lub produkty będące przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”,
  2. w widoku koszyka Kupujący może dokonać modyfikacji swojego zamówienia.
  3. z widoku koszyka kliknąć w przycisk „Przejdź do realizacji zamówienia”,
  4. zalogować się do swojego konta w Sklepie, założyć konto lub wybrać opcję „Zamówienie gościa” – nie dotyczy Kupującego, który zalogował się do swojego konta przez rozpoczęciem składania zamówienia,
  5. podać adres do wysyłki zamówienia oraz dane do faktury – jeśli Kupujący wcześniej dodał określone dane do konta, może wybrać te dane bez konieczności ponownego ich uzupełniania albo podać inne dane,
  6. wybrać metodę dostawy i płatności za zamówienie,
  7. zapoznać się z Regulaminem i go zaakceptować - Kupujący akceptuje Regulamin tylko, jeśli zapoznał się z jego treścią i rzeczywiście akceptuje jego postanowienia; akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia zamówienia,
  8. kliknąć w przycisk „Dokończ moje zamówienie”.
 4. Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności za zamówienie w postaci płatności za pośrednictwem serwisu Przelewy24, po kliknięciu w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” Kupujący zostanie przeniesiony na stronę transakcyjną serwisu Przelewy24 celem dokonania płatności za zamówienie. Po dokonaniu płatności, Kupujący zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Z tą chwilą umowę sprzedaży produktów objętych zamówieniem uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą.
 5. Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności za zamówienia „przy odbiorze” albo „przelew tradycyjny”, po kliknięciu w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” zostanie przeniesiony od razu na stronę z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Z tą chwilą umowę sprzedaży produktów objętych zamówieniem uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą.
 6. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.
 7. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 6 powyżej.

Prawa konsumenta

 1. Prawo do odstąpienia od umowy:
  1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru. 1.2. W celu odstąpienia od umowy Konsument powinien złożyć Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu, lub na dowolnym innym piśmie. 1.3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można wysłać na adres Sprzedawcy lub złożyć w jego siedzibie. 1.4. Sprzedawca ma obowiązek zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 1.5. Konsument ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy towar w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.
 2. Gwarancja:
  1. Sprzedawca odpowiada za wady fizyczne i prawne towaru na zasadach określonych w kodeksie cywilnym. 2.2. W przypadku stwierdzenia wady towaru Konsument może złożyć reklamację. Reklamację można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu, lub na dowolnym innym piśmie. 2.3. Sprzedawca ma obowiązek ustosunkować się do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. 2.4. W przypadku uznania reklamacji Sprzedawca naprawi wadliwy towar lub wymieni go na nowy.
 3. Reklamacje:
  1. Reklamacje można składać w formie pisemnej na adres Sprzedawcy lub w formie elektronicznej na adres e-mail Sprzedawcy. 3.2. Reklamacja powinna zawierać: * imię i nazwisko Klienta; * adres Klienta; * numer zamówienia; * opis wady; * żądanie Klienta. 3.3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. 3.4. W przypadku uznania reklamacji Sprzedawca naprawi wadliwy towar lub wymieni go na nowy.
 4. Pozasądowe sposoby rozstrzygania sporów:
  1. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów, w tym z mediacji lub arbitrażu. 4.2. Szczegółowe informacje dotyczące pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów dostępne są na stronie internetowej Rzecznika Praw Konsumenta: https://uokik.gov.pl/rzecznicy-konsumentow.

Polityka prywatności

Zasady Polityki prywatności opisane są na stronie www.mebelplyt.pl w zakładce „Polityka prywatności” i są dostępne pod adresem:
https://mebelplyt.pl/content/2-polityka-prywatnosci

Postanowienia końcowe

 1. Zmiana regulaminu:
  1. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, w tym:
   1. zmiana przepisów prawa;
   2. zmiana sposobu funkcjonowania sklepu;
   3. zmiana oferty sklepu.
  2. O każdej zmianie regulaminu Klient zostanie poinformowany na stronie internetowej sklepu z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. 1.3. W przypadku zmiany regulaminu, do zamówień złożonych przed datą wejścia w życie zmian, stosuje się regulamin w wersji obowiązującej w dniu złożenia zamówienia.
 2. Rozstrzyganie sporów:
  1. Wszelkie spory powstałe w związku z umową zawartą na podstawie niniejszego regulaminu będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Sklepu. 2.2. Klient może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów, w tym z mediacji lub arbitrażu.
 3. Informacja o sądzie właściwym dla rozpatrywania sporów:
  1. W przypadku sporów z Klientami będącymi konsumentami, sądem właściwym do rozpatrywania sporów jest sąd właściwy dla miejsca zamieszkania konsumenta.
 4. Język regulaminu:
  1. Językiem regulaminu jest język polski.
 5. Kontakt:
  1. W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących regulaminu, Klient może skontaktować się ze Sklepem za pomocą danych kontaktowych podanych w pkt I niniejszego regulaminu.
 6. Wejście w życie:
  1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 11.04.2024.